1. Định nghĩa

Trong Thỏa thuận này, trừ khi không nhất quán hoặc được ngữ cảnh chỉ ra khác, các định nghĩa được nêu dưới đây sẽ mang các ý nghĩa sau đây như được quy định cho chúng:

“Các khoản phí bổ sung” có nghĩa là các khoản phí tùy từng thời điểm cho công việc được thực hiện trên cơ sở thời gian và tài liệu và được Khách hàng đồng ý trước khi Coats Digital phát sinh các khoản phí đó.

“Bên liên kết” có nghĩa là đối với một bên, bất kỳ tổ chức nào mà tùy từng thời điểm, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc cùng thuộc sự kiểm soát chung với bên đó.

“Thỏa thuận” có nghĩa là Thỏa thuận phần mềm (bao gồm Kế hoạch làm việc và Phụ lục (nếu có)) và Điều khoản và Điều kiện được nêu trong Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) và Phụ lục, nếu có.

“Thông tin bí mật” có nghĩa là liên quan đến mỗi bên (đối với Coats Digital, bao gồm cả các Bên liên kết), tất cả thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và / hoặc hoạt động của bên đó (cho dù thông tin đó được tiết lộ bằng văn bản, bằng lời nói, bằng cách trình bày trực quan , bằng cách cung cấp quyền truy cập vào thông tin đó hoặc cách khác) bao gồm bất kỳ thông tin nào như vậy thuộc bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của bên đó hoặc các Bên liên kết của bên đó, bất kỳ thông tin nào nhạy cảm về mặt thương mại hoặc nhạy cảm về giá cả và các quy định và chủ đề của Thỏa thuận này .

“CPIx” có nghĩa là mức tăng hàng năm gần nhất có dữ liệu của Chỉ số Giá tiêu dùng (khu vực đô thị, tất cả các mặt hàng) do cơ quan chính phủ chính thức ở quốc gia của người dùng công bố tại ngày sự gia tăng có hiệu lực, hoặc nếu không có, một chỉ số tương tự.

“Dữ liệu khách hàng” có nghĩa là tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu), tất cả văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm, tệp hình ảnh hoặc video, tài liệu và tất cả các sản phẩm phái sinh từ dữ liệu đó được Khách hàng tải lên hoặc lưu trữ bằng Phần mềm được Cấp phép.

“Yêu cầu hỗ trợ khách hàng” có nghĩa là một tham chiếu duy nhất được ghi lại khi đáp ứng yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật của Khách hàng với Mức độ ưu tiên và Mức độ nghiêm trọng được chỉ định như được định nghĩa trong điều khoản 5.

“Luật bảo vệ dữ liệu” có nghĩa là (a) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679; và / hoặc, (b) các luật liên quan đến việc xử lý dữ liệu liên quan đến con người được áp dụng tại lãnh thổ mà Khách hàng hoặc Người dùng sinh sống.

“Ngày giao” có nghĩa là ngày dự kiến ​​hoàn thành việc cài đặt Phần mềm được cấp phép như được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc. Việc cài đặt Phần mềm được cấp phép sẽ được coi là hoàn tất khi Phần mềm được cấp phép của Coats Digital được cài đặt và quản trị viên Khách hàng có thể đăng nhập thành công vào Phần mềm được cấp phép của Coats Digital. Các bên đồng ý rằng việc cài đặt không bao gồm cấu hình và thiết lập các quy trình nghiệp vụ trong giải pháp

“Thiết bị được chỉ định” có nghĩa là các yêu cầu về phần cứng máy tính và hệ điều hành đối với các giải pháp tiền đề như được tham chiếu trong Kế hoạch làm việc và chi tiết trong Phụ lục được cập nhật tùy từng thời điểm.

“Tài liệu” có nghĩa là tài liệu mô tả phần mềm, thông số kỹ thuật chức năng, hướng dẫn và các tệp trợ giúp có thể được cung cấp tùy từng thời điểm trong Thỏa thuận này bởi Coats Digital ở dạng bản in hoặc có thể đọc được bằng máy cho Khách hàng.

“Hỗ trợ mức dịch vụ nâng cao” có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hỗ trợ bổ sung nào được nêu chi tiết trong “Kế hoạch làm việc” của Thỏa thuận phần mềm.

“EULA” có nghĩa là thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối này.

“Phí” là các khoản phí mà Khách hàng phải trả cho Coats Digital để cung cấp các dịch vụ triển khai, tư vấn và đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, truy cập và sử dụng Phần mềm được Cấp phép.

“Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là: (a) bằng sáng chế, phát minh, thiết kế, bản quyền và quyền liên quan, quyền cơ sở dữ liệu, bí quyết và Thông tin bí mật, nhãn hiệu và lợi thế thương mại liên quan, tên thương mại (cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) và quyền nộp đơn đăng ký; (b) tất cả các quyền khác có tính chất tương tự hoặc có hiệu lực tương đương ở bất kỳ đâu trên thế giới hiện đang tồn tại hoặc được công nhận trong tương lai; và (c) tất cả các ứng dụng, phần mở rộng và gia hạn liên quan đến bất kỳ quyền nào như vậy.

“Mã cấp phép” có nghĩa là thiết bị vật lý hoặc mã kỹ thuật số được sử dụng để cho phép truy cập vào Phần mềm được cấp phép.

“Phần mềm được Cấp phép” có nghĩa là các chương trình phần mềm và bất kỳ mô-đun bổ sung nào ở dạng mã đối tượng được mô tả đầy đủ hơn trong Kế hoạch làm việc và bao gồm bất kỳ biến thể nào của nó.

“Địa điểm sử dụng” có nghĩa là địa chỉ thực của địa điểm đặt Thiết bị được Chỉ định như được nêu trong Kế hoạch làm việc.

“Phí bảo trì” có nghĩa là số tiền hàng năm được chỉ định trong Kế hoạch làm việc và có thể tăng theo Điều khoản 3.11 của Hợp đồng này mà Khách hàng phải trả cho Hỗ trợ kỹ thuật và cho việc cung cấp bất kỳ Bản phát hành mới nào của Phần mềm được cấp phép do Coats Digital thực hiện hoặc phát hành theo Điều khoản 5 bên dưới.

“Bản phát hành mới” có nghĩa là bất kỳ phiên bản cải tiến, sửa đổi hoặc sửa chữa nào của bất kỳ Tài liệu hoặc Phần mềm được Cấp phép nào do Coats Digital phát hành tùy từng thời điểm.

“Mức độ ưu tiên” có nghĩa là mức độ ưu tiên được chỉ định cho một Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật như được nêu trong điều khoản 5.4.

“Thời gian giải quyết” có nghĩa là thời gian giải quyết được chỉ định cho một Yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật như được nêu trong điều khoản 5.4.

“Thời gian phản hồi” có nghĩa là khoảng thời gian xác nhận đã nhận được yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật và ghi lại Yêu cầu hỗ trợ khách hàng như được nêu trong Điều khoản 5.3. Thời gian phản hồi mục tiêu cho Hỗ trợ kỹ thuật cũng được quy định trong điều khoản 5.3.

“Thuế bán hàng” có nghĩa là mọi loại thuế bán hàng, sử dụng, giá trị gia tăng, dịch vụ, hàng hóa và dịch vụ, doanh thu, tiêu thụ đặc biệt tại quốc gia, liên bang, tiểu bang và địa phương và các loại thuế, phí và phụ phí tương tự hoặc tương ứng hoặc thuế gián thu tương đương được áp dụng ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

“Kế hoạch làm việc” có nghĩa là Kế hoạch làm việc của Thỏa thuận phần mềm này quy định các điều khoản thương mại chính áp dụng cho Giấy phép được cấp cho Khách hàng.

“Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ cấu hình, triển khai, tư vấn và đào tạo phần mềm được xác định trong Kế hoạch làm việc.

“Mức độ nghiêm trọng” có nghĩa là mức độ nghiêm trọng của một yêu cầu Hỗ trợ Kỹ thuật như được nêu trong điều khoản 5.3.

“Mã nguồn” có nghĩa là dạng phiên bản mới nhất của Phần mềm được cấp phép mà Khách hàng đang sử dụng được viết bởi các nhà lập trình của Phần mềm được cấp phép và bao gồm danh sách các hướng dẫn và câu lệnh khác nhau mà chương trình có bằng tiếng Anh đơn giản hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình, bao gồm:

    • nhận xét cá nhân của lập trình viên bằng tiếng Anh đơn giản xen kẽ với danh sách mã khuếch đại và mô tả thiết kế và các bước mà lập trình viên thực hiện để thực hiện chức năng của chương trình;
    • Tài liệu hỗ trợ của chương trình bằng tiếng Anh đơn giản; ở mức độ mà chương trình tồn tại.

“Phần mềm của bên thứ ba” có nghĩa là bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba (nếu có) được nhúng hoặc kết hợp vào Phần mềm được cấp phép hoặc được xác định bằng cách khác là phần mềm của bên thứ ba trong Kế hoạch làm việcbao gồm bất kỳ tiện ích, cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển hoặc sản phẩm nào của bên thứ ba .

“Hỗ trợ Kỹ thuật” có nghĩa là việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật như được định nghĩa trong điều khoản 5 đối với từng Phần mềm được Cấp phép trong Kế hoạch làm việc.

“Người dùng” có nghĩa là những người dùng được Khách hàng chỉ định và cho phép truy cập và sử dụng Phần mềm được cấp phép trên cơ sở người dùng được chỉ tên hoặc đồng thời như được chỉ định và tối đa đạt số lượng người dùng được xác định trong Kế hoạch làm việc.

2. Cấp giấy phép và cung cấp dịch vụ

2.1. Căn cứ vào việc thanh toán các Khoản phí được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc và phù hợp với điều khoản 3 dưới đây, Coats Digital theo đây:

2.1.1. cấp cho Khách hàng giấy phép / quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể chuyển giao để truy cập và sử dụng phần mềm, dữ liệu và tài liệu liên quan như được mô tả trong và trong thời hạn của Thỏa thuận này, chỉ dành cho các hoạt động kinh doanh của chính Khách hàng (“Giấy phép”); và

2.1.2. cam kết với Khách hàng cung cấp Dịch vụ và Hỗ trợ Kỹ thuật theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

2.2. Giấy phép được giới hạn ở số lượng Người dùng tối đa được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc.

2.3. Bất kỳ sự gia tăng nào về số lượng Người dùng cần phải được thông báo cho Coats Digital và có thể bị tăng Phí tương ứng.

2.4. Mọi quyền không được cấp một cách rõ ràng trong các điều khoản của Thỏa thuận này đều được bảo lưu. Không vi phạm tổng thể những điều đã nói ở trên, Khách hàng cam kết không:

2.4.1. lưu như được cung cấp trong điều khoản 2.6 dưới đây, tạo bản sao của Phần mềm được Cấp phép;

2.4.2. điều chỉnh, thiết kế ngược, dịch ngược, phân tách, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm được cấp phép hoặc cố gắng lấy Mã nguồn, ý tưởng cơ bản, thuật toán, định dạng tệp, lập trình Phần mềm được cấp phép hoặc bất kỳ tệp nào có trong hoặc được tạo ra bởi Phần mềm được cấp phép, cũng không cho phép, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào ở trên cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cố gắng sửa chữa các vấn đề trong Phần mềm được cấp phép;

2.4.3. sử dụng bất kỳ thông tin nào do Coats Digital cung cấp hoặc do Khách hàng có được để tạo ra bất kỳ phần mềm nào có cách diễn đạt về cơ bản tương tự như của Phần mềm được cấp phép trong Thỏa thuận này cũng như sử dụng thông tin đó theo bất kỳ cách nào mà sẽ bị hạn chế bởi bất kỳ bản quyền nào có trong đó;

2.4.4. bán, thuê, cho thuê, cho thuê lại, cho mượn, dịch, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi, sửa đổi hoặc chuyển nhượng Phần mềm được cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc từ bỏ quyền sở hữu Phần mềm được cấp phép cho bất kỳ mục đích nào.

2.5. Khách hàng sẽ đảm bảo nhân viên được đào tạo đầy đủ, (được cấp phép và chứng nhận bởi Coats Digital nếu thích hợp), để hỗ trợ việc sử dụng hiệu quả và có hiệu suất cao Phần mềm được cấp phép.

2.6. Khách hàng sẽ có quyền sao chép Phần mềm được Cấp phép cho các mục đích sao lưu và sau đó nó chỉ là một phần của quy trình lưu trữ và bảo mật dữ liệu thích hợp và bình thường

2.7. Coats Digital sẽ có quyền kiểm tra Phần mềm được Cấp phép và Thiết bị được Chỉ định nếu có thể với thông báo hợp lý và trong giờ làm việc bình thường của Khách hàng để xác minh sự tuân thủ của Khách hàng với các quy định của Thỏa thuận này.


3. Phí và thanh toán

3.1. Để được cấp Giấy phép theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Khách hàng sẽ thanh toán cho Coats Digital các khoản Phí được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc. Phí sẽ bao gồm chi phí:

3.1.1. Phần mềm được cấp phép;

3.1.2. các Dịch vụ;

3.1.3. Hỗ trợ kỹ thuật

3.2. Tất cả các khoản Phí trong Thỏa thuận này và bất kỳ số tiền nào khác được thanh toán hoặc phải trả theo Thỏa thuận này không bao gồm Thuế bán hàng (nếu có). Nếu Thuế bán hàng được tính, Khách hàng phải thanh toán cho Coats Digital hoặc hạch toán và thanh toán cho cơ quan thuế liên quan (tùy trường hợp) một số tiền bằng với Thuế bán hàng được tính cùng với Phí hoặc các khoản đến hạn khác, tùy thuộc (nếu có) để nhận được hóa đơn Thuế bán hàng hợp lệ từ Coats Digital với số tiền Thuế bán hàng được tính thêm.

3.3. Khách hàng sẽ tính đến (nếu có) Thuế bán hàng mua lại đối với Phí hoặc các khoản đến hạn khác và tuân thủ (và / hoặc hợp tác với Coats Digital liên quan đến) bất kỳ thông báo, báo cáo và nghĩa vụ nộp hồ sơ nào liên quan đến các khoản đó.

3.4. Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ tất cả các số tiền đến hạn theo Thỏa thuận mà không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giữ lại nào ngoại trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, trong trường hợp việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn cho Coats Digital theo Thỏa thuận trở thành đối tượng khấu trừ hoặc giữ lại liên quan đến hoặc vì thuế, Khách hàng sẽ thanh toán cho Coats Digital số tiền bổ sung nếu có thể được yêu cầu để số tiền ròng thực sự nhận được và giữ lại của Coats Digital theo Thỏa thuận này (sau khi khoản khấu trừ hoặc khoản giữ lại đó đã được thực hiện) sẽ bằng với toàn bộ số tiền mà Coats Digital đã nhận và giữ lại nếu không có khoản khấu trừ hoặc giữ lại bắt buộc phải được thực hiện nào như vậy.

3.5. Khách hàng đồng ý thanh toán (bao gồm cả theo Điều khoản 3), đồng thời bồi thường và đảm bảo cho Coats Digital không bị thiệt hại, đối với bất kỳ khoản thuế nào thu được khi mua, cung cấp, nhập khẩu, xuất khẩu và / hoặc phân phối Phần mềm được cấp phép hoặc cung cấp Dịch vụ và Hỗ trợ kỹ thuật liên quan và / hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện các quyền theo Thỏa thuận này và Khách hàng sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để tuân thủ và / hoặc hợp tác với Coats Digital về việc tuân thủ và / hoặc hoàn thành bất kỳ các nghĩa vụ nộp hồ sơ hành chính, lưu trữ hồ sơ hoặc báo cáo liên quan đến những điều đã nói ở trên.

3.6. Để tránh nhầm lẫn, nếu, do bất kỳ sự chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, Khách hàng (bao gồm cả (những) người được chuyển giao) có nghĩa vụ giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào đối với các khoản thanh toán cho Coats Digital mà sẽ không xảy ra trong trường hợp khác, Khách hàng (bao gồm (những) người được chuyển giao) sẽ trả cho Coats Digital số tiền bổ sung như vậy để đảm bảo rằng Coats Digital nhận và giữ lại một khoản tiền ròng bằng với toàn bộ số tiền mà họ đã nhận và giữ lại trong trường hợp không có bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy.

3.7. Khách hàng sẽ thanh toán cho Coats Digital bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào được Coats Digital quy định một cách hợp lý. Sẽ không có khoản thanh toán nào được coi là đã thanh toán cho đến khi Coats Digital nhận được đầy đủ tiền.

3.8. Nếu Khách hàng chậm thanh toán bất kỳ phần nào của bất kỳ khoản tiền nào đến hạn theo Thỏa thuận, Coats Digital có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo Thỏa thuận) thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều sau: (i) tính lãi đối với số tiền đến hạn nhưng chưa thanh toán với mức 5% cao hơn lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh hiện hành tại ngày đến hạn thanh toán kể từ ngày đến hạn cho đến khi thanh toán (sau cũng như trước khi quyết định), chẳng hạn như tiền lãi chạy từ ngày này sang ngày khác và được cộng dồn hàng tháng; và / hoặc (ii) tạm dừng việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận cho đến khi việc thanh toán đầy đủ đã được thực hiện.

3.9. Bất kỳ khoản Phí hoặc các khoản tiền khác đến hạn và được thanh toán theo Điều khoản 3 này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi chấm dứt sớm Thỏa thuận theo các điều khoản của Thỏa thuận.

3.10.Tất cả các số tiền đến hạn theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được thanh toán đầy đủ mà không có bất kỳ khoản khấu trừ hoặc giữ lại nào ngoài quy định của pháp luật và Khách hàng sẽ không có quyền đòi bất kỳ khoản tín dụng nào, bù trừ hoặc đòi bồi thường ngược lại đối với Coats Digital để biện minh cho việc giữ lại bất kỳ số tiền nào như vậy, toàn bộ hoặc một phần.

3.11 Phí bảo trì hàng năm sẽ tăng (chứ không phải giảm) theo tỷ lệ phần trăm bằng CPIx vào mỗi ngày thực hiện của Ngày giao.


4. Giao dịch vụ

4.1. Ngày Giao được xác định trong Kế hoạch làm việc là ngày ước tính mà việc cài đặt Phần mềm được Cấp phép sẽ được hoàn thành. Việc cài đặt Phần mềm được cấp phép sẽ được coi là hoàn tất khi Phần mềm được cấp phép của Coats Digital được cài đặt và quản trị viên Khách hàng có thể đăng nhập thành công vào Phần mềm được cấp phép của Coats Digital. Các bên đồng ý rằng việc cài đặt không bao gồm cấu hình và thiết lập các quy trình nghiệp vụ trong giải pháp

4.2. Coats Digital sẽ cung cấp cho Khách hàng Mã cấp phép để truy cập vào Phần mềm được cấp phép và một bản sao của mỗi Tài liệu liên quan vào Ngày giao hoặc càng sớm càng tốt.

4.3. Khi thiết thực và cần thiết, Khách hàng phải cài đặt Phần mềm được Cấp phép. Việc Khách hàng ký kết Thỏa thuận này sẽ cho phép Coats Digital và nhân viên của cài đặt hoặc truy cập Phần mềm được Cấp phép từ thiết bị của Khách hàng nhưng việc này sẽ được thực hiện hoàn toàn với rủi ro của Khách hàng chịu và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Coats Digital và nhân viên của đối với bất kỳ thiệt hại mang tính hậu quả nào gây ra cho thiết bị và hệ thống hiện có của Khách hàng.


5. Hỗ trợ kỹ thuật

5.1. Có hiệu lực kể từ Ngày giao và trong thời hạn của Thỏa thuận này nhưng luôn phải thanh toán Phí, Coats Digital sẽ cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật của cho từng Phần mềm được cấp phép / Dịch vụ lưu trữ trong Thời gian giải quyết được nêu trong Điều khoản 5.4 bên dưới. Hỗ trợ Kỹ thuật cũng sẽ bao gồm việc tạo và quyền truy cập cho Khách hàng tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của Coats Digital đối với Bản phát hành mới của Phần mềm được cấp phép / Dịch vụ lưu trữ.

5.2. Khách hàng sẽ cung cấp bằng văn bản (hoặc qua e-mail) cho Coats Digital mô tả chi tiết về bất kỳ vấn đề nào yêu cầu Hỗ trợ Kỹ thuật và các trường hợp phát sinh vấn đề này ngay lập tức khi biết được vấn đề đó. Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ chỉ được Coats Digital cung cấp qua e-mail, truy cập từ xa, cuộc họp web và qua điện thoại. Trong các trường hợp ngoại lệ, Coats Digital sẽ theo quyết định riêng của mình cung cấp các dịch vụ tại chỗ với mức giá được thỏa thuận bằng văn bản với Khách hàng cho mỗi lần đến cung cấp dịch vụ tại chỗ.

5.3. Coats Digital sẽ cung cấp một tham chiếu cho từng trường hợp và gắn mức độ ưu tiên dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề theo yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật, (“Yêu cầu hỗ trợ khách hàng”). Thời gian phản hồi sẽ là trong giờ làm việc đối với Hỗ trợ kỹ thuật địa phương như được quy định trong Kế hoạch làm việc, Coats Digital sẽ thực hiện nỗ lực hợp lý của mình để phản hồi các yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật một cách kịp thời tương ứng với mức độ nghiêm trọng của vấn đề như được xác định trong bảng dưới đây:

Cấp độ Mức độ nghiêm trọng Mô tả mức độ nghiêm trọng Phản hồi mục tiêu
1 Nghiêm trọng Vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả người dùng. 2 giờ làm việc
2 Khẩn cấp Vấn đề lớn ảnh hưởng đến nhiều người dùng. 4 giờ làm việc
3 Quan trọng Vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến một số nhưng không phải tất cả người dùng. 6 giờ làm việc
4 Bình thường Vấn đề ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ người dùng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin. 8 giờ làm việc

5.4. Thời gian giải quyết sẽ là trong giờ làm việc đối với Hỗ trợ kỹ thuật địa phương như được quy định trong Kế hoạch làm việc, Coats Digital sẽ thực hiện nỗ lực hợp lý của mình để mô phỏng các vấn đề được báo cáo và đưa ra giải pháp một cách kịp thời tương ứng với mức độ nghiêm trọng của vấn đề như được xác định trong bảng dưới đây:

Mức độ ưu tiên Mô tả mức độ ưu tiên Cấp độ Mức độ nghiêm trọng Thời gian giải quyết mục tiêu
P1 Nghiêm trọng 1 Nghiêm trọng 1 ngày làm việc
P1D Nghiêm trọng – Báo cáo cho kỹ thuật 1 Nghiêm trọng 2 ngày làm việc
P2 Khẩn cấp 2 Khẩn cấp 2 ngày làm việc
P2D Khẩn cấp – Báo cáo cho kỹ thuật 2 Khẩn cấp 5 ngày làm việc
P3 Quan trọng 3 Quan trọng 5 ngày làm việc
P3D Quan trọng – Báo cáo cho kỹ thuật 3 Quan trọng 50 ngày làm việc
P4 Bình thường 4 Bình thường 10 ngày làm việc
P4D Bình thường – Báo cáo cho kỹ thuật 4 Bình thường N/ A – theo quyết định của Coats Digital

5.5. Hậu tố ‘D’ trên Mức độ ưu tiên cho biết rằng Yêu cầu hỗ trợ đã được chuyển cho nhóm Kỹ thuật để phân tích hoặc giải quyết. Theo bản chất của báo cáo này, có thể cần thêm thời gian để hoạt động kỹ thuật phần mềm được hoàn thành.

5.6. Loại giải pháp được cung cấp sẽ do Coats Digital quyết định và có thể dẫn đến Bản phát hành mới của Phần mềm được cấp phép.

5.7. Các phương thức truy cập từ xa an toàn có thể được yêu cầu để hỗ trợ phần mềm được lưu giữ trên cơ sở hạ tầng của riêng Khách hàng (trong trường hợp phần mềm được cấp phép vĩnh viễn). Coats Digital sử dụng Microsoft Teams hoặc TeamViewer làm công cụ được phê duyệt của họ. Khách hàng có trách nhiệm cho phép Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Coats Digital sử dụng công cụ trên hoặc cung cấp một phương thức truy cập từ xa an toàn tương tự, phương thức này sẽ được thỏa thuận với Coats Digital trước khi ký hợp đồng để đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật.

5.8. Trong trường hợp Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Coats Digital truy cập từ xa vào hệ thống của khách hàng, Khách hàng sẽ giám sát hoạt động và Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Coats Digital sẽ chỉ tương tác trực tiếp với Phần mềm do Coats Digital cung cấp. Khách hàng chịu trách nhiệm về tất cả Phần mềm của Bên thứ 3 bao gồm các Ứng dụng của Microsoft như Microsoft SQL Server và Microsoft IIS.

5.9. Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ không bao gồm việc chẩn đoán và khắc phục bất kỳ vấn đề nào do:

5.9.1. hoạt động sử dụng không đúng cách hoặc cẩu thả đối với Phần mềm được cấp phép;

5.9.2. việc sửa đổi Phần mềm được Cấp phép hoặc sự hợp nhất của chúng (toàn bộ hoặc một phần) với bất kỳ phần mềm nào khác;

5.9.3. việc sử dụng Phần mềm được cấp phép trên thiết bị không phải là Thiết bị được chỉ định;

5.9.4. việc Khách hàng không thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoặc giải pháp cho các vấn đề đã được Coats Digital tư vấn trước đó;

5.9.5. bất kỳ thay đổi điều chỉnh sửa chữa nào hoặc sửa đổi Phần mềm được Cấp phép bởi bất kỳ người nào khác ngoài Coats Digital;

5.9.6. bất kỳ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến thiết bị vận hành;

5.9.7. việc Khách hàng không sử dụng thay thế bản phát hành trước đó bằng bất kỳ Bản phát hành mới nào của Phần mềm được cấp phép trong vòng ba ngày kể từ khi truy cập được vào bản đó;

5.9.8. việc sử dụng Phần mềm được cấp phép cho mục đích mà nó không được thiết kế:

5.9.9. dữ liệu được cung cấp bởi Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng nào không tuân thủ các định dạng đã thỏa thuận;

5.9.10. các yếu tố bên ngoài bao gồm băng thông internet không đủ hoặc thiết lập Khách hàng không chính xác.

5.10. Theo yêu cầu của Khách hàng, Coats Digital sẽ cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật cho dù vấn đề là do bất kỳ trường hợp nào được mô tả trong điều 5.9 ở trên. Trong những trường hợp như vậy, Coats Digital sẽ được quyền tính các khoản Phí bổ sung theo cách thức được nêu trong điều khoản 5.12 dưới đây: Các loại trừ sau cũng áp dụng cho Hỗ trợ kỹ thuật (trừ khi được Hỗ trợ mức dịch vụ nâng cao hủy bỏ như được nêu chi tiết trong Kế hoạch làm việc của Thỏa thuận phần mềm):

5.10.1. Bộ phận hỗ trợ không thực hiện nâng cấp ứng dụng. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hỗ trợ để giải quyết vấn đề trong quá trình nâng cấp, các khoản phí bổ sung có thể được tính.

5.10.2. Bộ phận Hỗ trợ không nên được coi là sự thay thế cho việc đào tạo người dùng cuối ngoài việc trợ giúp và hướng dẫn không thường xuyên.

5.10.3. Khách hàng nên duy trì một hệ thống kiểm tra chuyên dụng nhằm mục đích kiểm tra các bản phát hành phần mềm mới từ môi trường trực tiếp. Khách hàng nên liên hệ với Trưởng phòng quản lý thành công khách hàng của họ (thông qua Hỗ trợ kỹ thuật địa phương nếu cần) nếu họ yêu cầu dịch vụ tư vấn bổ sung để hỗ trợ trong quá trình này.

5.10.4. Bộ phận hỗ trợ của Coats Digital không hỗ trợ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Khách hàng ngoài các ứng dụng phần mềm Coats Digital được cung cấp. Điều này bao gồm cấu hình hoặc xử lý sự cố cho danh sách không đầy đủ sau đây; phần cứng chung, Mạng / Chia sẻ, Máy tính để bàn từ xa (RDP), Mạng riêng ảo (VPN), Email, Active Directory, Chính sách người dùng, ứng dụng của bên thứ 3, cài đặt MS SQL Server, Sao lưu và bảo trì cơ sở dữ liệu MS SQL, Dịch vụ thông tin Internet (IIS) , Dịch vụ Báo cáo MS SQL (SSRS).

5.11. Không ảnh hưởng đến điều khoản 5.10 ở trên, Coats Digital sẽ được quyền tính các khoản Phí bổ sung hợp lý theo cách thức được nêu trong điều khoản 5.12 dưới đây nếu Hỗ ​​trợ kỹ thuật được cung cấp trong các trường hợp mà bất kỳ nhà điều hành xử lý dữ liệu có kỹ năng và năng lực hợp lý sẽ đánh giá yêu cầu của Khách hàng là không cần thiết. Cần liên hệ với Trưởng phòng quản lý thành công Khách hàng để thảo luận về các yêu cầu trong trường hợp Khách hàng xem xét các thay đổi đối với cấu hình phần mềm hiện có, bao gồm bất kỳ thay đổi nào đối với tệp giao diện trực tiếp, nhập tiền xử lý hoặc tập lệnh SQL/xuất để đảm bảo phương pháp tiếp cận chính xác được đồng ý.

5.12. Các khoản Phí bổ sung sẽ được Coats Digital thu sau hàng tháng và Khách hàng sẽ phải thanh toán (cùng với thuế giá trị gia tăng) trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đó

5.13. Hỗ trợ kỹ thuật địa phương được nêu trong Kế hoạch làm việc của Thỏa thuận phần mềm là Bộ phận hỗ trợ gần nhất / được chỉ định, tuy nhiên giờ làm việc của mỗi Bộ phận hỗ trợ địa phương được quy định trong bảng dưới đây:

Khu vực Quốc gia Ngày Giờ
EMEA và Bắc Mỹ Vương quốc Anh Mon-Fri 08:30 – 17:00
Nga Mon-Fri 09:00 – 18:00
Nam Phi Mon-Fri 08:30 – 17:00
Trung Mỹ Mexico Mon-Fri 08:00 – 17:00
Nam Á Bangladesh Sun-Thurs 09:00 – 18:00
Ấn Độ Mon-Fri 10:00 – 18:00
Sri Lanka Mon-Fri 08:30 – 17:30
Đông Nam Á Indonesia Mon-Fri 08:30 – 17:30
Nam Triều Tiên Mon-Fri 08:30 – 17:30
Thái Lan Mon-Fri 08:30 – 17:30
Việt Nam Mon-Fri 08:00 – 17:00
Đại Trung Quốc Trung Quốc Mon-Fri 09:00 – 18:00
Hồng Kông Mon-Fri 09:00 – 18:00
Đài Loan Mon-Fri 09:00 – 18:00

5.14. Dịch vụ sẵn sàng được cung cấp trong 5.13 không bao gồm Ngày nghỉ của Ngân hàng / Ngày lễ, tuy nhiên trong các Ngày lễ rơi vào ngày làm việc bình thường, Bộ phận hỗ trợ ở mỗi khu vực sẽ cung cấp hỗ trợ giới hạn cho những trường hợp được phân loại là mức độ nghiêm trọng 1 (Nghiêm trọng) và 2 (Khẩn cấp). Tất cả các Yêu cầu hỗ trợ Khách hàng khác được ghi lại trong thời gian nghỉ lễ sẽ được xử lý từ ngày làm việc tiếp theo.

5.15. Định nghĩa mức độ nghiêm trọng và mức độ ưu tiên của Yêu cầu hỗ trợ khách hàng được xác định trong bảng dưới đây:

Mức độ ưu tiên Mức độ nghiêm trọng Định nghĩa
P1 1 Nghiêm trọng Vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả người dùng phần mềm và cần nhân viên của Bộ phận hỗ trợ để giải quyết.
P1D 1 Nghiêm trọng Vấn đề khẩn cấp ảnh hưởng đến nhiều người dùng phần mềm và / hoặc một vấn đề có thể có liên quan đến tài chính đối với hoạt động kinh doanh của Khách hàng cần nhân viên của Bộ phận hỗ trợ để giải quyết.
P2 2 Khẩn cấp Vấn đề khẩn cấp ảnh hưởng đến nhiều người dùng phần mềm và / hoặc một vấn đề có thể có liên quan đến tài chính đối với hoạt động kinh doanh của Khách hàng cần nhân viên của Bộ phận hỗ trợ để giải quyết.
P2D 2 Khẩn cấp Vấn đề khẩn cấp ảnh hưởng đến nhiều người dùng phần mềm và / hoặc một vấn đề có thể có liên quan đến tài chính đối với hoạt động kinh doanh của Khách hàng mà không có giải pháp giải quyết hiệu quả và cần nhân viên kỹ thuật để giải quyết.
P3 3 Quan trọng Vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến một số nhưng không phải tất cả người dùng phần mềm trong các hoạt động chính của họ và cần nhân viên của Bộ phận hỗ trợ để giải quyết.
P3D 3 Quan trọng Vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến một số nhưng không phải tất cả người dùng phần mềm trong các hoạt động chính của họ và cần nhân viên kỹ thuật để giải quyết bên cạnh bất kỳ giải pháp ngắn hạn, hợp lý nào.
P4 4 Bình thường Vấn đề bình thường bao gồm các yêu cầu thông tin cần nhân viên của Bộ phận hỗ trợ để giải quyết.
P4D 4 Bình thường Vấn đề bình thường bao gồm các vấn đề về thẩm mỹ hoặc phần mềm nhỏ có thể có giải pháp hợp lý và lâu dài. Cần có nhân viên kỹ thuật để giải quyết; tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề không nhạy cảm về thời gian và do đó sẽ được hoàn thành theo quyết định riêng của Coats Digital
6. Dữ liệu khách hàng

6.1. Coats Digital và các đại lý được ủy quyền của mình sẽ coi tất cả Dữ liệu khách hàng là bí mật và sẽ chỉ xử lý dữ liệu trong phạm vi và theo cách thức cần thiết cho việc phân tích, cung cấp hoặc cải tiến phần mềm Coats Digital hiện có và / hoặc mới.

6.2. Khách hàng phải tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu và cung cấp cho Coats Digital mọi sự hỗ trợ hợp lý để đảm bảo họ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật bảo vệ dữ liệu.

6.3. Theo đây, Khách hàng cấp cho Coats Digital giấy phép không độc quyền đối với Dữ liệu khách hàng trong phạm vi cần thiết hợp lý để thực hiện các nghĩa vụ của Coats Digital và thực hiện các quyền của Coats Digital theo Thỏa thuận này, cùng với quyền chuyển giao các quyền này cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, viễn thông và kết nối của mình, trong phạm vi cần thiết hợp lý để thực hiện các nghĩa vụ của Coats Digital và thực hiện các quyền của Coats Digital theo Thỏa thuận.

6.4. Khách hàng đảm bảo và tuyên bố rằng, trong mỗi trường hợp ở bất kỳ khu vực tài phán nào và theo bất kỳ luật hiện hành nào, Dữ liệu khách hàng / việc Coats Digital sử dụng Dữ liệu khách hàng theo Thỏa thuận này sẽ không:

6.4.1. vi phạm các quy định của bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào, bao gồm cả Luật bảo vệ dữ liệu;

6.4.2. vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác của bất kỳ người nào; hoặc

6.4.3. làm phát sinh bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào chống lại Coats Digital

6.5. Khách hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Coats Digital không bị thiệt hại đối với mọi mất mát, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại, bao gồm cả phí pháp lý mà Coats Digital phải chịu trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Khiếu nại nào liên quan đến Dữ liệu khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ Khiếu nại nào do bên thứ ba đưa ra cáo buộc rằng Dữ liệu khách hàng vi phạm Thỏa thuận này, vi phạm hoặc chiếm đoạt Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc vi phạm luật hiện hành.

6.6. Coats Digital không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ nội dung nào được tải lên Phần mềm được cấp phép

6.7. Coats Digital thực hiện các biện pháp và thủ tục bảo mật công nghệ và tổ chức thích hợp để giúp bảo vệ Dữ liệu của khách hàng khỏi các cuộc tấn công bảo mật. Tuy nhiên, các ông hiểu rằng khi quyền truy cập vào Phần mềm được cấp phép liên quan đến việc truyền Dữ liệu khách hàng qua các mạng không do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào bị mất, bị thay đổi, bị chặn hoặc được lưu trữ trên các mạng như vậy. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truyền Dữ liệu khách hàng sẽ luôn an toàn hoặc các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi.

6.8. Ngoài các nghĩa vụ bảo mật theo điều khoản 6.7, Coats Digital không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Dữ liệu khách hàng, và Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về Dữ liệu khách hàng và hậu quả của việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc truyền dữ liệu đó.

6.9. Chúng tôi sẽ gỡ hoặc xóa Dữ liệu khách hàng (trong phạm vi kỹ thuật có thể làm được) do Coats Digital nắm giữ trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi giải quyết xong Yêu cầu hỗ trợ khách hàng và khi Thỏa thuận chấm dứt.


7. Sở hữu trí tuệ

7.1. Khách hàng hiểu rằng theo Thỏa thuận này, Khách hàng không có hoặc yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào thuộc hoặc đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trong Tài liệu hoặc Phần mềm được Cấp phép do Coats Digital cung cấp. Khách hàng sẽ không cấp, cũng không có ý định cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ đó ​​cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Coats Digital.

7.2. Nếu có thể, Coats Digital theo đây cấp cho Khách hàng giấy phép có thời hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền, có thể thu hồi, để sử dụng (nhưng không sao chép hoặc sửa đổi) Quyền sở hữu trí tuệ có trong bất kỳ Phần mềm được cấp phép hoặc các tài liệu khác do Coats Digital cung cấp trong phạm vi cần thiết để nhận được Phần mềm được cấp phép.

7.3. Coats Digital cam kết bằng chi phí của mình để bảo vệ Khách hàng hoặc, tùy theo lựa chọn của mình, giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc sự tố tụng nào chống lại Khách hàng cáo buộc rằng việc sở hữu hoặc sử dụng Phần mềm được cấp phép (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) theo các điều khoản của điều khoản 7 vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí hợp lý (bao gồm cả phí pháp lý) và chi phí phát sinh hoặc được phán định cho Khách hàng do hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Để tránh nhầm lẫn, Điều khoản 8.3 sẽ không áp dụng khi khiếu nại được đề cập là do Khách hàng sở hữu hoặc sử dụng Phần mềm được cấp phép (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) không tuân theo các điều khoản của giấy phép này, việc sử dụng Phần mềm được cấp phép kết hợp với bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào không được Coats Digital cung cấp hoặc chỉ định nếu vi phạm có thể tránh được bằng cách không được kết hợp như vậy trong việc sử dụng Phần mềm được cấp phép hoặc sử dụng bản phát hành không mới nhất của Phần mềm được cấp phép.

7.4. Các nghĩa vụ của Coats Digital theo Điều khoản 7.3 đối với Khách hàng:

7.4.1. ngay khi có thể hợp lý và không chậm trễ quá mức, đưa ra thông báo bằng văn bản về khiếu nại cho Coats Digital, nêu rõ bản chất của khiếu nại một cách chi tiết hợp lý;

7.4.2. không đưa ra bất kỳ sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý, thỏa thuận hoặc thỏa hiệp nào liên quan đến khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Coats Digital (sự đồng ý đó không có điều kiện, bị từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý);

7.4.3. cấp cho Coats Digital và các cố vấn chuyên nghiệp của quyền tiếp cận vào những thời điểm hợp lý (khi có thông báo trước hợp lý) đến cơ sở của mình và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đại diện hoặc cố vấn, cũng như bất kỳ tài sản, tài khoản, tài liệu và hồ sơ có liên quan nào trong quyền hạn hoặc quyền kiểm soát của Khách hàng, để cho phép và các cố vấn chuyên nghiệp của Coats Digital kiểm tra chúng và sao chép (với chi phí của Coats Digital) nhằm mục đích đánh giá khiếu nại; và

7.4.4. tùy thuộc vào Coats Digital cung cấp bảo mật cho Khách hàng để Khách hàng hài lòng hợp lý trước bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, phí, chi phí, thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể phát sinh, thực hiện hành động đó như Coats Digital có thể yêu cầu một cách hợp lý để tránh, tranh chấp, thỏa hiệp hoặc bảo vệ trước khiếu nại.

7.5. Điều khoản 7 này cấu thành biện pháp khắc phục độc quyền của Khách hàng và trách nhiệm pháp lý duy nhất của Coats Digital đối với các khiếu nại và chịu các giới hạn về trách nhiệm pháp lý nêu tại điều khoản 10.


8. Bồi thường quyền sở hữu trí tuệ

8.1. Coats Digital sẽ bồi thường và đảm bảo cho không bị thiệt hại cho Khách hàng đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm cả chi phí) có thể được phán định hoặc đồng ý trả cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc sự tố tụng nào mà sự sở hữu hoạt động bình thường hoặc sử dụng Phần mềm được cấp phép của Khách hàng vi phạm bản quyền bằng sáng chế đối với thiết kế đã đăng ký hoặc quyền nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba nói trên (một ‘Vi phạm Sở hữu Trí tuệ’) với điều kiện là Khách hàng:

8.1.1. thông báo cho Coats Digital về bất kỳ Vi phạm Sở hữu Trí tuệ nào ngay lập tức khi biết được điều đó;

8.1.2. cung cấp cho Coats Digital quyền tiến hành biện hộ duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại hoặc sự tố tụng nào liên quan đến Vi phạm sở hữu trí tuệ và không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc giải quyết hoặc thỏa hiệp hoặc cố gắng giải quyết hoặc thỏa hiệp các khiếu nại hoặc sự tố tụng nói trên trừ khi có hướng dẫn rõ ràng của Coats Digital; và

8.1.3. hành động theo các hướng dẫn hợp lý của Coats Digital và cung cấp cho Coats Digital sự hỗ trợ cần thiết hợp lý như vậy đối với việc tiến hành biện hộ nói trên, bao gồm cả việc không ảnh hưởng đến tổng thể của việc nộp tất cả các lời bào chữa, tuyên bố về vụ việc và quy trình khác của tòa án và việc cung cấp tất cả các tài liệu liên quan.

8.2. Coats Digital sẽ hoàn trả cho Khách hàng các chi phí hợp lý phát sinh khi tuân thủ các quy định tại khoản 8.1 ở trên.

8.3. Coats Digital sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng về một Vi phạm Sở hữu Trí tuệ nếu vi phạm đó do bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của Khách hàng theo Thỏa thuận này.

8.4. Trong trường hợp xảy ra Vi phạm Sở hữu trí tuệ, Coats Digital sẽ có quyền bằng chi phí và lựa chọn của mình để:

8.4.1. có được quyền để Khách hàng tiếp tục sử dụng Phần mềm được Cấp phép; hoặc

8.4.2. thực hiện các sửa đổi hoặc điều chỉnh đối với Phần mềm được cấp phép để chúng không vi phạm mà không gây ra sự suy giảm nghiêm trọng về hiệu suất hoặc chức năng; hoặc

8.4.3. thay thế Phần mềm được cấp phép bằng các phần mềm thay thế không vi phạm miễn là các phần mềm thay thế đó không dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng về hiệu suất hoặc chức năng.

8.5. Nếu theo đánh giá hợp lý của mình, Coats Digital không thể thực hiện bất kỳ lựa chọn nào nêu tại các khoản 8.4.1, 8.4.2 hoặc 8.4.3 ở trên trong vòng 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về Vi phạm Sở hữu Trí tuệ thì Khách hàng, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà có thể có dưới đây hoặc theo quy định của pháp luật, sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này trước 30 ngày thông báo cho Coats Digital. Khi có bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy, Coats Digital sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng về việc chấm dứt Thỏa thuận này do những điều đã nêu ở trên.


9. Bảo đảm

9.1. Theo các trường hợp ngoại lệ được nêu trong điều khoản 9.4 dưới đây và các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của mình trong điều khoản 10 bên dưới Coats Digital đảm bảo rằng:

9.1.1. quyền và tài sản của mình trong Phần mềm được cấp phép là miễn phí và không bị cản trở và có quyền và thẩm quyền để cấp phép cho phần mềm theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; và

9.1.2. thực hiện các Dịch vụ và Hỗ trợ Kỹ thuật với sự cẩn thận và kỹ năng hợp lý.

9.2. Khách hàng sẽ thông báo cho Coats Digital ngay khi có thể một cách hợp lý khi phát hiện ra vi phạm bảo đảm theo điều khoản 9.1.

9.3. Theo điều khoản 9.4 dưới đây, Coats Digital sẽ khắc phục mọi vi phạm bảo đảm được nêu trong điều khoản 9.1 ở trên bằng cách cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật.

9.4. Coats Digital sẽ không có trách nhiệm khắc phục vi phạm bảo đảm trong trường hợp vi phạm đó phát sinh do bất kỳ trường hợp nào được mô tả trong điều khoản 5.9 ở trên.

9.5. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Coats Digital không đảm bảo rằng việc sử dụng Phần mềm được cấp phép sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng hoặc hoạt động của Phần mềm được cấp phép (bao gồm cả khi ở dạng Tài liệu có thể đọc được bằng máy) sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

9.6. Ngoại trừ các điều khoản có thể không bị loại trừ bởi luật pháp, tất cả các điều kiện, bảo đảm, điều khoản và cam kết rõ ràng hoặc ngụ ý theo luật định hoặc liên quan đến Phần mềm được cấp phép và việc cung cấp Dịch vụ theo đây đều bị loại trừ.

9.7. Khách hàng chấp nhận rằng Phần mềm được cấp phép không được thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu cá nhân của mình và rằng họ chịu trách nhiệm về việc lựa chọn của họ.


10. Giới hạn trách nhiệm

10.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của một trong hai bên đối với: (i) tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; (ii) gian lận hoặc trình bày sai sự thật; hoặc (iii) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị giới hạn hoặc loại trừ bởi luật hiện hành.

10.2. Theo điều khoản 10.1, tổng trách nhiệm pháp lý cộng dồn (cho dù trong hợp đồng, trình bày sai lệch (cho dù sai lầm hay theo luật định), sai lầm dân sự (bao gồm cả sơ suất), bồi hoàn, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác) của Coats Digital phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tổn thất nào hoặc thiệt hại mà Khách hàng phải chịu theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giới hạn trong tổng số tiền Khách hàng phải trả theo Thỏa thuận này

10.3. Theo điều khoản 10.1, không bên nào phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (cho dù trong hợp đồng, trình bày sai lệch (cho dù sai lầm hay theo luật định), sai lầm dân sự (bao gồm cả sơ suất), bồi hoàn, vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác) theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này về bất kỳ: (i) tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn gián tiếp hoặc do hậu quả; (ii) mất lợi nhuận thực tế hoặc lợi nhuận dự kiến; (iii) mất hợp đồng, mất hoạt động kinh doanh hoặc mất cơ hội; (iv) mất việc sử dụng tiền; (v) mất các khoản tiết kiệm dự kiến; (vi) mất doanh thu hoặc các khoản tiền trả cho không; (vii) mất lợi thế thương mại hoặc danh tiếng; (viii) mất thời gian hoạt động; hoặc (ix) mất mát, hư hỏng hoặc sai hỏng dữ liệu (trong từng trường hợp, ngoại trừ (i), cho dù những mất mát đó là trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hay cách khác, và trong mỗi trường hợp, bất kể bên đó có được thông báo về khả năng xảy ra mất mát, hư hỏng, chi phí hoặc phí tổn đó).


11. Bảo mật

11.1. Mỗi bên cam kết giữ bí mật bất kỳ Thông tin bí mật nào liên quan đến bên kia mà họ có được theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này và không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ người nào khác, ngoài những trường hợp được cho phép theo Điều khoản 11 này.

11.2. Coats Digital có thể tiết lộ Thông tin bí mật liên quan đến Khách hàng cho một Bên liên kết hoặc bất kỳ giám đốc, nhân viên, cố vấn và đại lý nào có liên quan của Bên liên kết; hoặc khi cần thiết cho việc cung cấp Phần mềm và Dịch vụ được Cấp phép, bất kỳ nhà thầu phụ nào của Coats Digital hoặc các Bên liên kết của, miễn là thông tin đó chỉ được tiết lộ cho các mục đích của Thỏa thuận này.

11.3. Điều khoản 11.1 sẽ không áp dụng đối với việc tiết lộ Thông tin bí mật với sự đồng ý trước bằng văn bản của bên tiết lộ hoặc nếu và trong phạm vi: (i) yêu cầu của luật hiện hành, bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền nào hoặc sở giao dịch chứng khoán được công nhận; (ii) bất kỳ thông tin nào được phát triển một cách độc lập bởi người nhận mà không cần sử dụng Thông tin bí mật; (iii) bất kỳ thông tin nào đã được người nhận biết tại thời điểm nhận (được chứng minh bằng các bản ghi của họ); (iv) bất kỳ thông tin nào được thu thập từ một bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bí mật đối với bên tiết lộ về thông tin đó; hoặc (v) rằng thông tin đó thuộc phạm vi công cộng không phải do vi phạm Điều khoản 11 này với điều kiện là bất kỳ Thông tin bí mật nào sẽ chỉ được tiết lộ theo (i) những điều trên bởi một trong hai bên sau khi thông báo cho bên liên quan đến thông tin đó nếu việc thông báo là có thể thực hiện hợp lý và hợp pháp trong các trường hợp.

11.4. Không có điều gì trong Điều khoản 11 này ngăn cản Coats Digital hoặc các Bên liên kết của họ đề cập công khai đến việc họ đã cung cấp Phần mềm được Cấp phép cho Khách hàng cho các mục đích của bất kỳ hoạt động bỏ thầu, hoạt động chào hàng hoặc các hoạt động quảng cáo khác.

11.5. Khách hàng sẽ trả lại, hủy hoặc xóa tất cả Thông tin bí mật khi chấm dứt Thỏa thuận này.

11.6. Điều khoản 11 này sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt và hiệu lực cho đến khi thông tin đó không còn đủ điều kiện là Thông tin bí mật.


12. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng

12.1. Thỏa thuận này sẽ tiếp tục kể từ Ngày giao cho đến khi chấm dứt theo các quy định của điều khoản 12 này.

12.2. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt:

12.2.1. bởi một trong hai bên khi đưa ra thông báo không dưới 90 ngày để hết hạn vào hoặc sau ngày thực hiện đầu tiên của Ngày Giao;

12.2.2. ngay lập tức bởi Coats Digital nếu Khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản tiền trọng yếu nào đến hạn dưới đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn do đó hoặc vi phạm trọng yếu điều khoản 3;

12.2.3. ngay lập tức bởi Coats Digital nếu có bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Khách hàng; hoặc

12.2.4. ngay lập tức bởi Coats Digital nếu Khách hàng thực hiện bất kỳ thành phần hoặc thỏa thuận nào với các chủ nợ của mình; có đề xuất thỏa thuận tự nguyện hoặc cơ cấu các khoản nợ hoặc đề án, thỏa thuận đã được phê duyệt; có đơn tự mình gửi đến Tòa án để được bổ nhiệm quản trị viên; có lệnh thanh lý được thực hiện hoặc một nghị quyết cho việc thanh lý tự nguyện được thông qua hoặc quản tài viên hoặc quản trị viên của công việc kinh doanh hoặc công việc của họ được bổ nhiệm hợp lệ; có quản tài viên hành chính được chỉ định; việc sở hữu được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ chủ nợ nào của bất kỳ tài sản nào là đối tượng của khoản phí phải trả hoặc ngừng hoạt động kinh doanh vì bất kỳ lý do gì.


13. Hậu quả của việc chấm dứt

13.1. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả các hóa đơn sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức cho Khách hàng.

13.2. Các quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thỏa thuận này được dự định tiếp tục sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

13.3. Tất cả các quyền và nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức chấm dứt khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ, khiếu nại nào (bao gồm cả khiếu nại cho thiệt hại do vi phạm) và trách nhiệm pháp lý đã tích lũy trước khi chấm dứt hoặc hết hạn.

13.4. Trong trường hợp một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận theo điều khoản 13, Coats Digital sẽ có quyền chấm dứt quyền truy cập vào Phần mềm được cấp phép theo khoảng thời gian thông báo bắt buộc được xác định ở trên.

13.5. Khách hàng sẽ trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày chấm dứt, giao tới Coats Digital hoặc theo lựa chọn của Coats Digital, hủy tất cả các bản sao của Phần mềm được cấp phép và Thông tin/Tài liệu bí mật thuộc quyền sở hữu của mình, trong trường hợp đó, nhân viên được ủy quyền của Khách hàng sẽ xác nhận rằng điều đó đã được thực hiện.


14. Bất khả kháng

14.1. “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một trong hai bên, bao gồm thiên tai, vi rút quốc gia, dịch bệnh và đại dịch (cả hai đều được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa), sự can thiệp của chính phủ, chiến tranh, nổ, hỏa hoạn, lũ lụt, bão táp, động đất, nổi dậy, hành động khủng bố, bạo loạn, rối loạn dân sự, nổi loạn, đình công, bãi khóa hoặc tranh chấp lao động nhưng không phải là đình công, bãi khóa hoặc tranh chấp lao động liên quan đến Khách hàng.

14.2. Nếu một trong hai bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng, bên đó sẽ thông báo cho bên kia về bản chất và mức độ của sự kiện đó ngay khi có thể và không chậm trễ quá mức.

14.3. Nếu Sự kiện bất khả kháng ngăn cản một bên (“Bên bị ảnh hưởng”) thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình (ngoài việc thanh toán các khoản tiền đến hạn theo Thỏa thuận này) cho bên kia (“Bên còn lại”) thì Bên bị ảnh hưởng sẽ không chịu trách nhiệm trước Bên còn lại và sẽ được giải phóng khỏi các nghĩa vụ của mình trong chừng mực mà khả năng thực hiện các nghĩa vụ đó đã bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng.

14.4. Nếu tác động của Sự kiện bất khả kháng đối với Bên bị ảnh hưởng ngăn cản Bên bị ảnh hưởng thực hiện một phần trọng yếu nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này trong thời gian 60 ngày liên tục, Bên còn lại có thể, bằng cách thông báo bằng văn bản không dưới 30 ngày, chấm dứt Thỏa thuận này toàn bộ hoặc một phần (đối với tất cả hoặc một số Phần mềm được cấp phép đã bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng) theo Điều khoản 13, mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bên bị ảnh hưởng.


15. Thông báo

15.1. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác từ bất kỳ bên nào với bên kia được yêu cầu cung cấp theo Thỏa thuận này (“Thông báo”) phải bằng văn bản và được gửi bởi hoặc thay mặt cho người gửi, được gửi tới địa chỉ văn phòng đã đăng ký được nêu trong Kế hoạch làm việc, được đánh dấu: “GỬI ĐẾN BỘ PHẬN PHÁP LÝ HOẶC TỔNG CỐ VẤN”.

15.2. Mọi Thông báo sẽ được coi là đã được gửi nếu được gửi bằng tay, vào thời điểm và ngày giao hoặc nếu được gửi bằng chuyển phát nhanh, vào thời điểm và ngày giao (chẳng hạn như ngày được chứng minh bằng hồ sơ của người chuyển phát).


16. Toàn bộ thỏa thuận

16.1. Thỏa thuận này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề tương ứng của nó, và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận trước đó, dự thảo thỏa thuận, dàn xếp, cam kết hoặc hợp đồng thế chấp thuộc bất kỳ bản chất nào do các bên thực hiện, dù bằng miệng hay bằng văn bản, liên quan tới chủ đề này.

16.2. Mỗi bên thừa nhận rằng khi tham gia Thỏa thuận này, họ không dựa vào và sẽ không có quyền hoặc biện pháp khắc phục cho dù sai lầm dân sự (bao gồm cả sơ suất), theo luật định hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ tuyên bố, tài sản thế chấp hoặc các bảo đảm khác, cam đoan, cam kết hoặc đại diện của bên kia cho dù được thực hiện một cách vô ý hay sơ suất.

16.3. Mỗi bên đồng ý rằng mình sẽ không có khiếu nại nào về việc trình bày sai lệch do vô ý hay sơ suất hoặc khai báo sai do sơ suất dựa trên bất kỳ tuyên bố nào trong Thỏa thuận này và không có điều gì trong Điều khoản 16 này loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của một trong hai bên phát sinh do gian lận, xuyên tạc gian dối hoặc che giấu gian lận.


17. Chống tham nhũng và bảo đảm nhân quyền

17.1. Cả hai Bên tuyên bố rằng họ sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về chống hối lộ, bao gồm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ và Đạo luật chống hối lộ năm 2010 của Vương quốc Anh.

17.2. Cả hai bên đảm bảo rằng họ sẽ không cung cấp, đề nghị hoặc thanh toán (trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba) một khoản thanh toán của bất kỳ lợi thế tài chính hoặc lợi thế nào khác cho bất kỳ bên thứ ba nào, mà sẽ khiến bên kia vi phạm bất kỳ luật chống tham nhũng hiện hành nào, bao gồm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ và Đạo luật chống hối lộ năm 2010 của Vương quốc Anh.

17.3. Mỗi bên phải tiết lộ cho bên kia tất cả các khoản thanh toán mà họ (và / hoặc các chi nhánh, đại diện, đại lý, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và nhân viên) đã thực hiện, có nghĩa vụ thực hiện hoặc dự định thực hiện cho bất kỳ đại lý, nhà môi giới, trung gian nào hoặc các bên thứ ba liên quan đến việc trao hoặc duy trì Thỏa thuận này.

17.4. Các điều khoản 17.1 đến 17.3 sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

17.5. Mỗi bên phải tuân thủ tất cả luật lao động trẻ em và quyền con người hiện hành, bao gồm Đạo luật chống nô lệ hiện đại 2015 của Vương quốc Anh, tất cả các công ước hoặc hướng dẫn liên quan đến việc ngăn chặn lao động trẻ em được Tổ chức Lao động Quốc tế (hoặc một cơ quan tương tự hoặc thay thế) thông qua, bao gồm Công ước về Tuổi tối thiểu và Công ước Châu Âu về Quyền con người (hoặc các công ước tương tự về bảo vệ quyền con người được thông qua ở mọi nơi trên thế giới).

17.6. Nếu một trong hai bên vi phạm các quy định liên quan của khoản 17 này hoặc có hành vi trái với luật chống tham nhũng hoặc luật nhân quyền, thì bên kia sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần thông báo và với hiệu lực ngay lập tức.


18. Các quy định về xuất khẩu và trừng phạt

18.1. Không bên nào được xuất khẩu, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào có được từ bên kia theo Thỏa thuận này (hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm cả phần mềm tích hợp bất kỳ dữ liệu nào như vậy) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào (Luật kiểm soát xuất khẩu) bao gồm cả luật và các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và luật và quy định xuất khẩu của Ấn Độ, đến bất kỳ quốc gia nào mà chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan nào của họ tại thời điểm xuất khẩu yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu.

18.2. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng khách hàng cũng như bất kỳ Bên liên kết, người ủy thác, cán bộ, giám đốc hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Thỏa thuận này đều là một thực thể hoặc cá nhân được chỉ định trong bất kỳ danh sách các bên bị hạn chế của chính phủ hoặc các hạn chế xử phạt khác.


19. Điều khoản chung

19.1. Khách hàng sẽ không chuyển giao hoặc chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng thầu phụ bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Coats Digital.

19.2. Coats Digital có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng (theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác) các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho một Bên liên kết. Coats Digital có thể ký hợp đồng thầu phụ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này cho bên thứ ba (bao gồm bất kỳ Bên liên kết nào của Coats) và Coats Digital chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi và thiếu sót của bất kỳ nhà thầu phụ nào như thể đó là hành vi hoặc thiếu sót chính của Coats Digital.

19.3. Không có sự thay đổi nào của Thỏa thuận này của các bên sẽ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp lệ của họ.

19.4. Khách hàng luôn phải chấp hành và tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc và quy định hiện hành của các chính phủ có liên quan hoặc các chính quyền, cơ quan hoặc các đoàn đội khác có thẩm quyền đối với Thỏa thuận này, nếu có.

19.5. Các quyền, quyền hạn và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Thỏa thuận này cho Coats Digital là (trừ khi được cung cấp rõ ràng) có tính tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền, quyền hạn và biện pháp khắc phục nào được cung cấp bởi luật hiện hành hoặc theo quy định khác.

19.6. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là cấu thành quan hệ đối tác hoặc tạo ra mối quan hệ bên ủy thác và đại lý cho bất kỳ mục đích nào giữa các bên.

19.7. Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện quyền hoặc biện pháp khắc phục được yêu cầu bởi Hợp đồng này hoặc theo Luật sẽ không cấu thành việc xóa bỏ các quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục đó. Nếu một bên xóa bỏ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, điều đó sẽ không phải là một sự xóa bỏ cho hành vi vi phạm tiếp theo đối với điều khoản đó hoặc như một sự xóa bỏ cho hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác. Mọi sự xóa bỏ phải được đưa ra bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của bên cho phép sự xóa bỏ.

19.8. Thỏa thuận này có thể được ký kết bởi các bên theo bất kỳ số lượng bản nào. Mỗi bản, khi được làm thủ tục giao kết và giao, được coi là một bản gốc, và tất cả các bản sẽ cùng nhau tạo thành một và cùng một công cụ. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực cho đến khi được cả hai bên làm thủ tục giao kết.

19.9. Một người không phải là một bên của Thỏa thuận này không được thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này theo bất kỳ luật nào nếu không được phép làm như vậy.

19.10. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào xét thấy là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó sẽ được coi là không tạo thành một phần của Thỏa thuận này và tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành.

19.11. Các tiêu đề của các điều khoản trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhận biết và sẽ không được hiểu là một phần của Thỏa thuận này.

19.12. Bất kỳ cụm từ nào được giới thiệu bởi các cụm từ “hiện bao gồm”, “bao gồm”, “đặc biệt” hoặc bất kỳ cụm từ nào tương tự sẽ được hiểu là minh họa và không giới hạn ý nghĩa của các từ đứng trước các thuật ngữ đó.

19.13. Khách hàng đồng ý không khuyến khích, lôi kéo hoặc dụ dỗ nhân viên làm việc cho hoặc thay mặt cho Coats Digital, vì lợi ích của chính mình hoặc vì lợi ích của bên thứ ba.

20 Luật điều chỉnh và quyền tài phán

20.1. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của nó (bao gồm bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng) sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật Anh.

20.2. Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các bên theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc hiệu suất, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của một trong hai thì trước tiên tranh chấp đó sẽ được chuyển đến đại diện của Khách hàng và đại diện của Coats Digital. Nếu không thể giải quyết được với sự hài lòng của cả hai bên trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyển đến đó, các bên sẽ cố gắng giải quyết bằng hòa giải theo Quy trình hòa giải mẫu của Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Hiệu quả (CEDR). Nếu, sau khi áp dụng hợp lý các thủ tục quy định trong Điều khoản 20.2 này, bất kỳ tranh chấp nào mà không được giải quyết, thì các bên có thể bắt đầu tố tụng theo phần còn lại của Điều khoản 20 này

20.3. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ hạn chế quyền của một bên được hưởng bất kỳ biện pháp khắc phục tạm thời nào, bao gồm lệnh cấm, lệnh chiếm hữu, lệnh thực hiện cụ thể hoặc bất kỳ khoản đền bù phi tiền tệ nào khác từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào có thể cần thiết đối với phán quyết duy nhất bên đó để bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của mình hoặc bất kỳ lợi ích độc quyền nào khác (bao gồm Thông tin bí mật) hoặc danh tiếng, lợi thế thương mại, uy tín hoặc hình ảnh của mình.

20.4. Theo Điều khoản 20.2, các bên đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này tới cơ quan tài phán duy nhất của các tòa án của Anh và xứ Wales (bao gồm bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng).